January 19, 2010
خواب
قرار بود که شب جلسه شورای عالی دفاع در مجلس باشد اما به‌خاطر خوابی که در مشهد دیده بودند، ‪]‬آقای خامنه‌ای‪[‬ رییس‌جمهوری، محل ‪]‬جلسه‪[‬ را به‌دفتر خودشان تغییر دادند.

خاطرات سال ۶۱، هاشمی رفسنجانی، چهارشنبه ۳ آذر

نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 12:11 Balatarin Delicious Digg