January 29, 2008
مزون مداحی
کسی شرکت کرده بود؟

نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 22:09 Balatarin Delicious Digg
January 24, 2008
استخدام
نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 21:40 Balatarin Delicious Digg
January 23, 2008
جشنواره شعر
دبیر جشنواره‌ی شعر فجر گفت:
"نوع شعر (اعم از شعر نو، کلاسیک و ...) مهم نیست بلکه مهم، شعریت شعر است ، ضمن این‌که کسانی می‌توانند دراین جشنواره شرکت کنند که شاعریت آنها در نظر عامه جامعه به‌اثبات رسیده باشد."
نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 19:58 Balatarin Delicious Digg
January 7, 2008
۳۳
۳۳ ................................................................................. پر
نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 10:47 Balatarin Delicious Digg