August 8, 2007
آقای رییس و اقتصاددانان
آقای رییس‌جمهور در نشست با اقتصاددانان: دوستان لطف کنند و راه‌کاری
ارائه کنند برای درآمد نفت، که آیا ما آن‌را خرج کنیم یا چه! کنیم؟!!دکتر زنوز: اگر شما اصراری بر خرج کردن نداشته باشید و...دکتر شیبانی: طبق برنامه عمل کنید، پنجاه درصد آن‌را ذخیره کنید و پنجاه درصد آن‌را به بخش خصوصی وام دهید...دکتر ساسان: بدترین چیز آن‌ است که پول در دست کسی باشد که از عقل چندانی برخوردار نیست !!!!!تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل


نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 20:01 Balatarin Delicious Digg