December 16, 2007
رئیس جمهور
مصاحبه رئیس جمهور محترم:

کسی شمرده تعداد تناقص‌ها را؟
نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 23:18 Balatarin Delicious Digg