December 1, 2007
ژاله اصفهانی
شاد بودن هنر است
گر به شادی‌ ِ تو دل‌های دگر باشد شاد
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به‌جاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به‌یاد


شاعر اشعار بالا - ژاله اصفهانی - درگذشت.
اما آیا تا امروز می‌دانستیم شاعر این اشعار کیست؟

نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 18:53 Balatarin Delicious Digg