September 20, 2007
روزگار
روزگار غریبی‌است نازنین،
روزگار غریبی‌است...

یعنی یک‌چیزی دو مایه‌های ۴شاخ به‌جای ۲ شاخ.
شاید هم بیشتر...نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 22:55 Balatarin Delicious Digg