June 30, 2007
تنهایی
تنهایی بی‌اصول و بی صاحب، تنهایی بی‌خاصیت هرگز دریچه‌ای ندارد که رو به سویی باشد. نسیمی ندارد که رو به دشتی بوزاند. زایش هنر در تنهایی است و این‌که خداوند بزرگ این‌همه اثر دارد، تنهاست. زایش هنر در تنهایی است و خلاقیت شریکی ندارد، اما رفیع‌ترین احساس انسان به هستی هنر است که زبان همه‌گیر دارد.


نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 01:46 Balatarin Delicious Digg