June 23, 2007
واقعیت
واقعیت را اگر از شعر جدا کنیم، زیبا نیست. خیلی‌ها از در دروازه شعر و
ادبیات قابل اعتماد شده‌اند، در واقع زیبا نیستند، چون به واقعیت اطمینانی
نیست.

نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 19:59 Balatarin Delicious Digg