March 21, 2007
ذهن
و این جهان ...

پر از صدای پای مردمی است

که هم‌چنان که تو را می‌بوسند

در ذهن خود

طناب دار تو را می‌بافند ...

نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 14:45 Balatarin Delicious Digg